-8°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2002: Program Komitetu Wyborczego "Nasze Miasto"
„Z nami... – Twoja szansa na lepsze jutro”

A. Praca i gospodarka
 • Aktywizacja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” – podstrefy w Nowej Rudzie.

  Należy doprowadzić do przyciągnięcia inwestorów do strefy po czteroletnim nieefektywnym zabieganiu o kapitał. Można w ten sposób w stosunkowo krótkim czasie (1-2 lata) w sposób znaczący złagodzić bezrobocie w mieście.

  Najważniejsze posunięcia:

  1. Uznanie za priorytet każdego działania zmierzającego do likwidacji bezrobocia (Uchwała Rady Miejskiej), pomimo iż działania w tym zakresie należą do kompetencji powiatu;

  2. Stworzenie kompetentnego i skutecznego lobbingu podstrefy w Nowej Rudzie:

  a. przedstawicielem Miasta w Radzie Nadzorczej „Invest Park” powinna być osoba wpływowa, znana w kręgach biznesu na terenie kraju, rozliczana okresowo (raz do roku) z efektywności działania przez Radę Miejską (nie może być to z pewnością urzędnik Urzędu Miejskiego a zwłaszcza burmistrz),

  b. skuteczne promowanie podstrefy w Nowej Rudzie poprzez media (w tym Internet, wydawnictwa i programy gospodarcze), kręgi biznesu oraz inne materiały promocyjne,

  c. tworzenie pozytywnego wizerunku miasta i podstrefy.

 • Praca dla absolwentów szkół

  Należy zapewnić młodym ludziom, a w szczególności absolwentom szkół start w dorosłe życie (zarówno poprzez tworzenie miejsc pracy, jak i ułatwianie zakładania własnej działalności gospodarczej).

  Najważniejsze propozycje:

  1. Program „Giełda przedsiębiorczości” skierowany dla młodzieży szkół średnich pomagający realizować pomysły gospodarcze i jednocześnie stwarzający ułatwienia w poszukiwaniu kapitału startowego w kraju i za granicą. Program powinien być realizowany przy współpracy Urzędu Miejskiego, ośrodków akademickich ze szkołami średnimi w ramach przedmiotu „Przedsiębiorczość”.

  2. Program „EuroIntegra” skierowany w głównej mierze do absolwentów szkół średnich. W swoich założeniach ma on ułatwiać podejmowanie przez nich pracy za granicą na czas określony. Stwarza on miedzy innymi możliwość pozyskania środków na kontynuowanie nauki oraz daje praktyczne możliwości doskonalenia języków obcych. Programy „EuroIntegra” oraz „Giełda przedsiębiorczości” stanowią elementy pakietu „Integra” przedłożonego i opiniowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP.

  3. Informacja o zasobach Miasta i możliwościach powadzenia działalności gospodarczej skutecznie wdrożona w zakres edukacji szkół średnich przy współudziale Urzędu Miejskiego (wybrane lekcje przedsiębiorczości powinny być prowadzone z udziałem wyznaczonego przez burmistrza urzędnika zaopatrzonego w pakiet niezbędnych materiałów).

 • Stworzenie możliwości rozwoju i funkcjonowania firm

  Należy zadbać o utrzymanie i rozwój istniejącej w mieście bazy ułatwiającej zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

  Najważniejsze propozycje:

  1. Zagospodarowanie wolnych budynków (tak komunalnych jak i będących własnością innych podmiotów) oraz lokali użytkowych z przeznaczeniem na produkcję lub usługi np. (nieruchomość przy ul. Radkowskiej 45, lokal użytkowy przy ul. Cmentarnej 1, lokal użytkowy przy ul. Spacerowej 4, zamek przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, budynek byłej księgowości KWK „Nowa Ruda” w Słupcu, budynek obecnej JRG Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przechodniej po jej przeniesieniu do nowego obiektu);

  2. Uchwalenie pakietu preferencyjnych uchwał przez Radę Miejską dla małych i średnich firm dających: preferencyjne czynsze, pomoc w remoncie, zwolnienie z podatku od nieruchomości, zwolnienie z podatku od środków transportu.

  3. Poprawa warunków handlu na targowiskach miejskich: utwardzenie placu przy ul. Cmentarnej, uregulowanie spraw własnościowych placu przy ul. Kłodzkiej.

  4. Starania o odtworzenie Powiatu Noworudzkiego, a jeżeli miałoby go nie być, utrzymanie takiej infrastruktury, która w maksymalny sposób ułatwia funkcjonowanie firm (utrzymanie Urzędu Skarbowego, Oddziału Zamiejscowego Sanepidu, Filii Powiatowego Urzędu Pracy, przywrócenie Sądu Grodzkiego, przywrócenie Prokuratury);

  5. Wykorzystanie potencjału i możliwości Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oraz Noworudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości celem: - ułatwienia zakładania firm, - pozyskiwania środków dla przedsięwzięć gospodarczych w oparciu o fundusze i programy Unii Europejskiej.

 • Program „Noworudzianie dla Miasta”

  Należy wykorzystać potencjał, kontakty i możliwości ludzi sukcesu pochodzących lub związanych z Nową Rudą z kręgów polityki, biznesu, nauki do stworzenia grupy lobbujacej nasze Miasto.

 • Tworzenie sezonowych miejsc pracy

  Wykorzystując jako samorząd terytorialny możliwość organizacji robót publicznych oraz robót interwencyjnych należy maksymalnie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku wykorzystać środki przeznaczane na aktywne formy walki z bezrobociem przeznaczając w budżecie miasta równocześnie określone środki na materiały niezbędne do prowadzenia robót w zakresie: pielęgnacji lasu komunalnego, utrzymania zieleni miejskiej w mieście, renowacja rowów odwadniających i przepustów, regulacji koryt rzeki i potoków, naprawy murów oporowych i schodów w mieście.

 • Stworzenie całorocznego produktu turystycznego

  W związku ze strukturalnymi przekształceniami gospodarczymi w Nowej Rudzie (likwidacja dużych zakładów pracy), należy wykorzystać walory turystyczne Miasta.

  W oparciu o istniejącą infrastrukturę oraz realizację nowych przedsięwzięć:

  Na bazie obiektów:

  Centrum Turystyczno Sportowego – CTS Sp. z o.o.,

  Góry Wszystkich Świętych,

  Góry św. Anny.

 • Stworzenie nowych możliwości dla rozwoju turystyki i przedsięwzięć okołoturystycznych

  Na terenie Miasta znajdują się atrakcyjne tereny, mogące ożywić koniunkturę handlową, usługową (szczególnie budowlaną) oraz zapewnią wpływy do budżetu Miasta.

  1. Zagospodarowanie terenów na górze Jawornik pod budowę osiedli domków letniskowych. Promocja tak pięknych terenów nie będzie wymagała dużych nakładów, a efekt zagospodarowywania: - przysporzy nowych miejsc pracy, - poprawi koniunkturę handlową (z wykorzystaniem miejscowych produktów żywnościowych), - umożliwi zmianę profilu podupadających gospodarstw rolnych na działalność agroturystyczną.

  2. Zagospodarowaniu powinny towarzyszyć inwestycje zwiększające atrakcyjność turystyczną terenu.

 • Współpraca

  1. Współpraca międzygminna – określenie jasnych zasad współdziałania w ramach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Noworudzkich Usług Komunalnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej, Agancji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie;

  2. Współdziałanie w ramach realizacji „Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego”;

  3. Wzmocnienie pozycji Nowej Rudy w realizacji „Strategii rozwoju Dolnego Śląska”;

  4. Współpraca z miastami partnerskimi: Bromov, Castrop Rauxell, Wallers-Arenberg

  B. Bezpieczeństwo i obszar społeczny


 • Bezpieczeństwo socjalne

  Z uwagi na zubożenie społeczeństwa, należy zwiększyć w budżecie Miasta środki przeznaczone na zasiłki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszym okresie realizacji programu środki należy pozyskać nawet kosztem innych działów budżetu. Podstawą realizacji programu jest bezpieczeństwo socjalne wszystkich obywateli miasta.

  1. Dożywianie, przede wszystkim dzieci z rodzin najuboższych, w oparciu o stołówki szkolne i istniejące punkty gastronomiczne.

  2. Stworzenie dla dzieci funduszu wakacyjnego (szerzej w dziale Edukacja).

  3. Wdrożenie programu oddłużenia rodzin najuboższych z zaległości czynszowych.

  4. Stworzenie Domu Spokojnej Starości dla ludzi, którzy oddadzą do dyspozycji Urzędu Miejskiego zajmowane przez siebie lokale mieszkalne.

 • Aktywizacja obywateli w ramach Systemu Ostrzegania Społeczności „S.O.S”

  Zabezpieczenie miasta przed klęskami żywiołowymi a zwłaszcza przed powodzią oraz ograniczenie jej skutków. Poprawa bezpieczeństwa publicznego (program Bezpieczne Miasto – Bezpieczny Stadion - Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Ulica – Bezpieczny Dom – monitorowanie centrum handlowego).

 • Ochrona zdrowia

  Utrzymanie zaplecza medycznego dostosowanego do potrzeb mieszkańców. Pomimo, iż służba zdrowia należy do zadań powiatu, miasto powinno położyć nacisk na utrzymanie szpitala w Nowej Rudzie, oraz stworzyć w miarę swych możliwości warunki do rozwoju lecznictwa otwartego.

  Pomoc w życiu codziennym osobom niepełnosprawnym.

  C. Infrastruktura

 • Poprawa komunikacji w mieście:

  1. Likwidacja strefy płatnego parkowania celem zatrudnienia osób obsługujących i zwiększenia bezpieczeństwa parkujących;

  2. Budowa nowych miejsc parkingowych;

  3. Budowa obwodnicy miasta w aspekcie nowych miejsc pracy, wykorzystania miejscowych materiałów budowlanych i potencjału technicznego, stworzenia niezbędnej alternatywy przejazdu na trasie 381 (Wałbrzych – Kłodzko);

  3. Likwidacja barier komunikacyjnych;

 • Infrastruktura techniczna:

  1. Gospodarka komunalna (racjonalizacja oświetlenia ulicznego, poprawa stanu dróg miejskich, chodników i dróg transportu rolnego, udrożnienie kanalizacji deszczowej, dalsza modernizacja kotłowni lokalnych, opracowanie jednolitego programu zarządzania kotłowniami komunalnymi, wdrożenie programu naprawczego NUK Sp. z o.o.);

  2. Gospodarka mieszkaniowa (program prywatyzacji zasobów komunalnych, odnowienie starej zabudowy centrum miasta, opracowanie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, pomoc wspólnotom mieszkaniowym, współpraca z zarządcami innych zasobów w aspekcie zamian lokali mieszkalnych, dostosowanie sposobu zarządzania zasobami mieszkaniowymi do aktualnych uwarunkowań, przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz terenów pod garaże, zagospodarowanie strychów, likwidacja azbestu z zabudowy mieszkaniowej, nadbudowa budynków na Osiedlu Piastowskim, kontynuacja budowy nowych mieszkań

  w ramach NTBS Sp. z o.o.);

  3. Uzbrojenie miasta (kontynuacja gazyfikacji miasta przede wszystkim dla celów grzewczych, kontynuacja uzbrojenia w kanalizację sanitarną, a w miejscach odległych – realizacja programu małej sanitacji)

  4. Ścisła współpraca z zarządcami dróg (powiatowych, wojewódzkich) w aspekcie utrzymania czystości w okresie letnim, prowadzenia akcji zimowej i poprawy stanu dróg. Ścisła współpraca z zarządcami cieków wodnych (rzeka Włodzica, potoki: Woliborka, Jugowski, Piekielnica, Dzik) w aspekcie bieżącego czyszczenia koryt, naprawy umocnień brzegów, zabezpieczeń przed powodzią.

  4. Ogrody działkowe – pomoc prawna przy tworzeniu Miejskich Ogrodów Działkowych. Zatrzymanie wypływu składek do województwa i centrali.

  D. Edukacja i Kultura

 • Poromowanie najzdolniejszych uczniów i absolwentów gimnazjów

  1. Ufundowanie Nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów szkół miejskich (podstawowych i gimnazjalnych) w oparciu o ustalone kryteria np.: badanie kompetencji, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

  2. Ufundowanie rocznego Stypendium Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta w oparciu o kryteria określone Uchwałą Rady Miejskiej.

  3. Współpraca z uczelniami w aspekcie opracowywania prac dyplomowych przez studentów z tematami potrzebnymi miastu jak: - projekty dróg miejskich, - zagospodarowanie miejscowych materiałów budowlanych w budownictwie i drogownictwie, - rekultywacja terenów pogórniczych itp.

 • Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

  Ukierunkowanie środków finansowych przede wszystkim z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na: zajęcia pozalekcyjne; organizacje młodzieżowe; dzielnicowe i osiedlowe kluby sportowe z wykorzystaniem szkolnych obiektów sportowych.

 • Wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży

  Należy objąć jak największą ilość dzieci zorganizowanymi formami wypoczynku wakacyjnego. Z uwagi na fakt, iż obecnie tylko niewielki odsetek dzieci korzysta z wyjazdów wakacyjnych trzeba stworzyć Fundusz Wakacyjny przy Urzędzie Miasta. Środki na ten cel Urząd będzie pozyskiwać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od sponsorów i z innych źródeł.

  Środki będą gromadzone przez cały rok, a nie jak dotychczas pozyskiwane indywidualnie przez szkoły w miesiącach przedwakacyjnych. Istnieje tu możliwość obniżenia kosztów wyjazdów przy podpisywaniu umów przez Urząd.

  Do zarządzania funduszem zostanie powołany zespół w skład którego wejdą: nauczyciele (przedstawiciele szkół), rodzice (przedstawiciele Rad Rodziców), przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

  Koordynatorem bieżącym zostanie wyznaczony kompetentny urzędnik.

 • Uregulowanie statusu MZEASz-u oraz finansowania i zarządzania szkół w mieście

 • Nauka języków obcych

  Stworzenie zajęć fakultatywnych z języków obcych w ramach zajęć pozalekcyjnych wykorzystując bazę lokalową szkół oraz dofinansowanie z Funduszu Alkoholowego. Celem takich zajęć byłoby podnoszenie umiejętności uczniów. Stanowiłyby one alternatywę dla prywatnych korepetycji szczególnie dla uczniów z rodzin uboższych.

  Utrzymanie dofinansowania z budżetu miasta rozszerzonego programu nauki języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie.

 • Imprezy masowe

  1. Imprezy masowe powinny być tworzone w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury (instytucja miejska do tego celu powołana), a władze Miasta powinny jedynie nadzorować, szczególnie ich stronę finansową;

  2. Program imprez masowych powinien być dostosowany do przekroju wiekowego mieszkańców;

  3. Należy umożliwić udział w imprezach również części starszych mieszkańców;

  4. Należy powrócić do poprzedniej formuły „Dni Nowej Rudy” – razem z festiwalem „Noworudzkie Spotkania z Folklorem”;

  5. Imprezy powinny się odbywać w trzech dzielnicach miasta, a w dzielnicy Centrum powinny być najbardziej wyeksponowane i promować Rynek.

  E. Ochrona środowiska

 • Ochrona wód

  1. Należy kontynuować dalszą budowę sieci kanalizacyjnej stwarzając warunki do odprowadzania ścieków do oczyszczalni.

  2. W miejscach o małej zwartości zabudowy oraz w miejscach oddalonych od kolektorów sanitarnych należy stwarzać warunki do wdrażania programu „małej sanitacji” (przydomowe oczyszczalnie ścieków).

 • Ochrona powietrza

  1. Należy kontynuować program likwidacji niskiej emisji poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na zamianę systemów ogrzewania.

  2. Realizacja budowy obwodnicy spowoduje zmniejszenie emisji spalin w centrum miasta i przy głównych szlakach komunikacyjnych.

 • Rekultywacja terenów pokopalnianych

 • Wdrożenie systemu segregacji odpadów oraz budowa kompostowni

  F. Przyjazna administracja

 • Sprawne, przyjazne i apolityczne urzędy

 • Kompetentni i uczciwi urzędnicy to jedyne kryteria zajmowania stanowiska

 • Wyeliminowanie korupcji w administracji samorządowej

 • Wszystkie decyzje finansowe samorządu muszą być jawne i upublicznione

  Czas odrzucić tych, których wszelka aktywność kończy się z chwilą wyboru. Odrzućmy tych, którzy interesy własne, swojej partii i swoich kolegów przedkładają nad dobro społeczności lokalnej.

  Chcemy, aby można było powiedzieć, że KW „Nasze Miasto” jest wyrazicielem i realizatorem woli Noworudzian. Chcemy, aby nasz program mógł być zrealizowany w całości w najbliższej kadencji, aby Noworudzianie mogli po czterech latach powiedzieć – „wszystko zostało zrobione”. Prosimy mieszkańców o konsultację przedstawionego programu i zgłaszanie propozycji lub uwag. • « Powrót | Dodano: 2002-08-22 | Komentarzy: 0 | Odsłon: 1474 | | Drukuj

  Komentarze:

  Hasło:
  Autor:

  Komentarz: /400 max

  Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info oświadcza, że nie odpowiada za treść komentarzy do zamieszczanych artykułów. Za owe treści odpowiadają ich autorzy. Zabrania się umieszczania treści nawołujących do przemocy, nienawiści, nietolerancji, jak i treści obraźliwych wobec Użytkowników wortalu lub innych osób. Komentarze uznane za obraźliwe lub przekraczające granice tolerancji będą usunięte bez poinformowania o tym autorów !!!

  Menu

  Noworudzianin
  Styczeń 2019
  N Pn Wt Śr Cz Pt S
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

   PENSJONAT
  Sokolec
  Cena: od 60 do 65

  donate

  Dotacje w Bitcoin

    ^Top^

  Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
  Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
  Aby lepiej oglądać wciśnij F11     www.nowaruda.info